وایر سنسور AWP (4 to 20 MA) آتک سنسور

محصولات

وایر سنسور 4200 میلیمتر ( خروجی جریانی )

وایر پتانسیومتر 1500 میلیمتر (خروجی جریانی)

وایر سنسور 300 میلیمتر با خروجی جریانی

وایر سنسور 600 میلیمتر با خروجی جریانی

وایر سنسور 750 میلیمتر( 4 to 20 mA )

وایر سنسور 1000 میلیمتر( 4 to 20 mA )

وایر سنسور 1250 میلیمتر( 4 to 20 mA )

وایر سنسور 1400 mm ( 4-20mA)

(4-20mA) وایر سنسور 1500mm

(4-20mA) وایر سنسور 1600mm

(4-20mA) وایر سنسور 1750mm

(4-20mA) وایر سنسور 1800mm

وایر سنسور 2000mm ( 4-20mA)

وایر انکودر 2000 میلیمتر AWP 404 A

وایر انکودر 2500 میلیمتر AWP 404 A

وایر سنسور 2500 mm ( 4-20mA)

وایر سنسور 2750mm ( 4-20mA)

وایر انکودر 2750 میلیمتر AWP 404 A