جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر بدنه 50 میلیمتر

در این مجموعه تمامی روتاری انکودر های مغناطیسی که قطر بدنه آن ها 50 میلیمتر میباشد قرار دارد.

روتاری انکودر چرخشی شفت دار 50 میلیمتر

تمام روتاری انکودر های این مجموعه ، شفت دار بوده و بدنه آن 50 میلیمتر میباشد.

روتاری انکودر شفت دار قطر 50 میلیمتر

این روتاری انکودر ها ساخت شرکت آتک سنسور ترکیه میباشد. این روتاری انکودر ها از نوع مغناطیسی بوده و قطر بدنه آن 50 میلیمتر میباشد. این سری از روتاری انکودر یعنی ARS S 50 در رزولیشن های 4 تا 4098 و قطر شفت 6 میلیمتر ، 8 میلیمتر ، 10 میلیمتر تولید شده است که بسیاری از این روتاری انکودر ها در فروشگاه کانون ابزار موجود میباشد.

 روتاری انکودر ARS S50

روتاری انکودر ARS S 50

محصولات

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 6 بدنه 50

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 8 بدنه 50

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 200 پالس شفت 8 بدنه 50

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 2500 پالس شفت 8 بدنه 50

1,681,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 256 پالس شفت 8 بدنه 50

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 400 پالس شفت 8 بدنه 50 ( کابل از پشت )

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 512 پالس شفت 8 بدنه 50

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 512 پالس شفت 8 بدنه 50

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 600 پالس شفت 8 بدنه 50

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 50 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

روتاری انکدر 100 پالس شفت 8 میلیمتر

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکدر 100 پالس شفت 8 میلیمتر کابل از بغل

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 200 پالس شافت 6

1,281,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 200 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 200 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 250 پالس شفت 6 میلیمتر خروجی HPL

1,281,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 250 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 250 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکودر 12 ولت 500 پالس

1,289,000 تومن
قیمت / kg:

رمزگذارچرخشی 500 پالس

1,289,000 تومن
قیمت / kg:

انکودر 24 ولت 500 پالس

1,289,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 500 پالس قطر 8 میلیمتر ترکیه

انکدر 800 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 800 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

800 پالس شفت 10 میلیمتر خروجی HPL

1,281,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 1000 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,289,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 1000 پالس بدنه 50 با شفت 8 میلیمتر

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 1000 پالس شافت 8 آتک سنسور

انکودر 1000 پالس 10mm بدنه 50mm ( کابل از بغل )

1,281,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 1000 پالس شفت 10mm بدنه 50 mm

1,281,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 1024 پالس شفت 6 میلیمتر خروجی HPL

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 1024 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 1024 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HTL

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 1024 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی OCL

1,121,000 تومن
قیمت / kg:

انکدر 4096 پالس شافت 8 میلیمتر ترکیه

1,905,000 تومن
قیمت / kg: