جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر بدنه 50 میلیمتر

در این مجموعه تمامی روتاری انکودر های مغناطیسی که قطر بدنه آن ها 50 میلیمتر میباشد قرار دارد.

روتاری انکودر چرخشی شفت دار 50 میلیمتر

تمام روتاری انکودر های این مجموعه ، شفت دار بوده و بدنه آن 50 میلیمتر میباشد.

روتاری انکودر شفت دار قطر 50 میلیمتر

این روتاری انکودر ها ساخت شرکت آتک سنسور ترکیه میباشد. این روتاری انکودر ها از نوع مغناطیسی بوده و قطر بدنه آن 50 میلیمتر میباشد. این سری از روتاری انکودر یعنی ARS S 50 در رزولیشن های 4 تا 4098 و قطر شفت 6 میلیمتر ، 8 میلیمتر ، 10 میلیمتر تولید شده است که بسیاری از این روتاری انکودر ها در فروشگاه کانون ابزار موجود میباشد.

 روتاری انکودر ARS S50

روتاری انکودر ARS S 50

محصولات

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 6 بدنه 50

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 200 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 2500 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 256 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 400 پالس شفت 8 بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 512 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 512 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 600 پالس شفت 8 بدنه 50

انکدر 50 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

روتاری انکدر 100 پالس شفت 8 میلیمتر

روتاری انکدر 100 پالس شفت 8 میلیمتر کابل از بغل

روتاری انکودر 200 پالس شافت 6

انکدر 200 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکدر 200 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکدر 250 پالس شفت 6 میلیمتر خروجی HPL

انکدر 250 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکدر 250 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکودر 12 ولت 500 پالس

رمزگذارچرخشی 500 پالس

انکودر 24 ولت 500 پالس

انکدر 500 پالس قطر 8 میلیمتر ترکیه

انکدر 800 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکدر 800 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

800 پالس شفت 10 میلیمتر خروجی HPL

انکدر 1000 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

روتاری انکودر 1000 پالس بدنه 50 با شفت 8 میلیمتر

انکدر 1000 پالس شافت 8 آتک سنسور

انکودر 1000 پالس 10mm بدنه 50mm ( کابل از بغل )

روتاری انکودر 1000 پالس شفت 10mm بدنه 50 mm

انکدر 1024 پالس شفت 6 میلیمتر خروجی HPL

انکدر 1024 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکدر 1024 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HTL

انکدر 1024 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی OCL

انکدر 4096 پالس شافت 8 میلیمتر ترکیه