جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر هالوشفت FZ

محصولات

روتاری انکودر نوری 1024 پالس نیمه هالوشفت 19.2 میلیمتر بدنه 58 ( کابل از پشت )

انکدر 100 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

انکدر 500 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

انکدر 1024 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

روتاری انکودر نوری 1024 پالس نیمه هالوشفت 12 میلیمتر بدنه 58

روتاری انکودر نوری 1024 پالس نیمه هالوشفت 14 میلیمتر بدنه 58 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر نوری 1024 پالس نیمه هالوشفت 20 میلیمتر بدنه 58 ( کابل از پشت )

انکدر 3600 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر