وایر سنسور AWP آتک سنسور

محصولات

وایر سنسور 250 میلیمتر

وایر پتانسیومتر 1400 میلیمتر ( خروجی پتانسیومتر )

وایر پتانسیومتر 1500 میلیمتر ( خروجی پتانسیومتر )

وایر پتانسیومتر 1800 میلیمتر ( خروجی پتانسیومتر )

وایر پتانسیومتر 2000 میلیمتر ( خروجی پتانسیومتر )

وایر پتانسیومتر 2500 میلیمتر ( خروجی پتانسیومتر )

وایر سنسور 500 میلیمتر

وایر سنسور 700 میلیمتر

وایر سنسور 600 میلیمتر

وایر سنسور 750 میلیمتر

وایر سنسور 1000 میلیمتر

وایر سنسور 1250 میلیمتر

وایر پتانسیومتر 1400 میلیمتر AWP 404

وایر سنسور 1500 میلیمتر

وایر سنسور 1600 میلیمتر

وایر سنسور 1750 میلیمتر

وایر سنسور 2500 میلیمتر

وایر انکودر 2750 میلیمتر AWP 404

وایر سنسور 2750 میلیمتر

وایر انکودر 4200 میلیمتر AWP 404