جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

فیلم معرفی و نحوه کار کرد این روتاری انکودر را در ( روتاری انکودر کنتاکت لس چیست ؟ ) مشاهده کنید.

روتاری انکودر کنتاکت لس ART

محصولات

روتاری انکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 6 mm بدنه 58 mm

روتاری انکدر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 8 mm بدنه 58 mm

روتاری اینکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 10mm بدنه 58mm

روتاری انکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 12 mm بدنه 58 mm

روتاری انکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 14 mm بدنه 58 mm

روتاری انکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 16 mm بدنه 58 mm

روتاری انکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 18mm بدنه 58mm