جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

 

روتاری انکودر ARM T

محصولات

میکرو انکودر بدنه 8 میلیمتر شفت 4 ( 1024 پالس ، 3 سیگنال )

میکرو انکودر بدنه 8 میلیمتر شفت 4 ( 1024 پالس ، 6 سیگنال )