هد های موجود در این صفحه به همراه نوار مغناطیسی B2 و یا نوار مغناطیسی B5 تبدیل به یک خط کش دیجیتال مغناطیسی میشود که طول آن میتواند از 1 سانت تا 48 متر باشد.

خط کش دیجیتال مغناطیسی MLS110

محصولات

خط کش دیجیتال 25 میکرون MLS110

خط کش دیجیتال ده میکرون MLS110

خط کش دیجیتال پنج میکرون MLS110

خط کش دیجیتال 25 میکرون MLS110 ( 24 ولت )

خط کش دیجیتال 50 میکرون MLS110 ( B2 )

خط کش دیجیتال 50 میکرون MLS110 ( B5 )

خط کش دیجیتال پنج میکرون MLS110 ( 5 ولت )

خط کش دیجیتال یک میکرون MLS110 ( 24 ولت )

خطکش دیجیتال 25 میکرون MLS110 (مناسب نوار B2)