خطکش دیجیتال سینو KA500

محصولات

خط کش دیجیتال SINO 70 mm

خط کش دیجیتال SINO 120 mm

خط کش دیجیتال SINO 220 mm

خط کش دیجیتال سینو KA500 270mm

خط کش دیجیتال سینو KA500 320mm

خط کش دیجیتال سینو KA500 370mm

خط کش دیجیتال سینو KA500 420MM (سه سیگنال)

خط کش دیجیتال سینو KA500 420MM (شش سیگنال)

خط کش دیجیتال سینو KA500 470mm

خط کش دیجیتال سینوKA500 520MM

خط کش دیجیتال SINO 570 mm

خط کش دیجیتال سینو KA500 620mm