جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر ARS B37

محصولات

روتاری انکودر 1000 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از بغل )

روتاری انکودر 1000 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 1000 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 37 (کابل از پشت)

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت 10 میلیمتر بدنه 37

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت 4 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از بغل )

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 37

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از بغل )

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت ۱۰ میلیمتر بدنه 37 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 360 پالس نیمه هالو شفت 6 بدنه 37 ( کابل از بغل )

روتاری انکودر 360 پالس نیمه هالو شفت 6 بدنه 37 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 360 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از بغل )

روتاری انکودر 360 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 360 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 500 پالس نیمه هالو شفت 6 بدنه 37 ( کابل از بغل )

روتاری انکودر 500 پالس نیمه هالو شفت 6 بدنه 37 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 512 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از بغل )

روتاری انکودر 512 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از پشت)

روتاری انکودر 512 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از بغل )

روتاری انکودر 512 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 37 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 37

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت 5 میلیمتر بدنه 37

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت 5 بدنه 37

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت 4 بدنه 37

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالو شفت 4 بدنه 37