جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر ابسولوت چیست؟

همانطور که میدانید روتاری انکودر ها سنسورهایی هستند که میزان چرخش یا همان دوران را نشان می دهند روتاری انکدرهای افزایشی یا همان incremental فقط زمانی که به برق وصل هستند می توانند موقعیت درست را نشان دهند اما در مقابل آن ها روتاری انکودرهای ابسولوت یا همان مطلق ، همواره موقعیت صحیح را نشان می دهند به عبارت دیگر این روتاری انکودر ها اگر در حالت خاموش نیز گردانده شوند بعد از روشن شدن ، موقعیت درست را نشان می دهند. در حقیقت بودن یا نبودن برق باعث خطا در خواندن موقعیت صحیح نمی گردد. همانطور که می دانید اگر یک روتاری انکدر افزایشی در حالت خاموش یا در حالی که برق قطع است چرخانده شود بعد وصل برق موقعیت نشان داده شده صحیح نخواهد بود ، اما در روتاری انکودر های ابسولوت این چنین نیست.

خرید روتاری انکودر ابسولوت

جهت خرید روتاری انکودر ابسولوت و یا افزایشی میتوانید با شماره تلفن 02166393900 و یا 09121473023 تماس بگیرید

روتاری انکودر ابسولوت

محصولات

روتاری انکودر ابسولوت 1000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BIN ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 1024 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 16384 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BIN، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 16384 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 16384 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 2048 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 3000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 3000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 3000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BIN، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 3000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BIN، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 256 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 256 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 256 پالس BCD ( ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 256 پالس BCD ( پادساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 512 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 512 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 512 پالس BCD ( ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 512 پالس BCD ( پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 1000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 1000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

Absolute Encoder رزولیشن 1000 کد BCD ساعتگرد

روتاری انکودر ابسولوت 2000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 2000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 2000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 2000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 2048 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

روتاری انکودر مطلق 2048 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 2048 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 2048 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BIN، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 4000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 4000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 4000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 4096 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 4096 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 4096 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 4096 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 8192 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 8192 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 8192 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 15000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 15000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی GRY ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 15000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 15000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 15000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BIN ، ساعتگرد )

روتاری انکودر ابسولوت 15000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BIN ، پاد ساعتگرد )

روتاری انکدر ابسولوت 16384

روتاری انکدر ابسولوت 16384 سری GRAY

روتاری انکدر ابسولوت 1024 کد باینری

روتاری انکدر ابسولوت 1024 کد GRAY