هد های موجود در این صفحه به همراه نوار مغناطیسی B2 و یا نوار مغناطیسی B5 تبدیل به یک خط کش دیجیتال مغناطیسی میشود که طول آن میتواند از 1 سانت تا 48 متر باشد.

خط کش دیجیتال مغناطیسی MLS130 آتک سنسور

محصولات

خطکش دیجیتال 10 میکرون MLS130

خطکش دیجیتال 25 میکرون MLS130

خط کش دیجیتال 5 میکرون MLS130

خط کش دیجیتال یک میکرون MLS130