جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر بدنه 50 میلیمتر

در این مجموعه تمامی روتاری انکودر های نوری که قطر بدنه آن ها 50 میلیمتر میباشد قرار دارد.

روتاری انکودر چرخشی شفت دار 50 میلیمتر

تمام روتاری انکودر های این مجموعه ، شفت دار بوده و بدنه آن 50 میلیمتر میباشد.

روتاری انکودر شفت دار قطر 50 میلیمتر

این روتاری انکودر ها ساخت شرکت آتک سنسور ترکیه میباشد. این روتاری انکودر ها از نوع نوری بوده و قطر بدنه آن 50 میلیمتر میباشد. این سری از روتاری انکودر یعنی ARC S 50 در رزولیشن های 4 تا 4096 و قطر شفت 6 میلیمتر ، 8 میلیمتر ، 10 میلیمتر تولید شده است که بسیاری از این روتاری انکودر ها در فروشگاه کانون ابزار موجود میباشد.

 روتاری انکودر ARC S50

 

روتاری انکودر ARC S 50

محصولات

روتاری انکودر 10000 پالس شفت 8 بدنه 50

5,759,600 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 8 بدنه 50

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 16384 پالس شفت 8 بدنه 50

6,171,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 2000 پالس شفت 8 بدنه 50

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 20000 پالس شفت 8 بدنه 50

6,413,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 2500 پالس بدنه 50 با شفت 6 میلیمتر

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 360 پالس شفت 8 بدنه 50

1,559,690 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 3600 پالس شفت 6 بدنه 50 ( کابل از پشت )

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 500 پالس شفت 10 بدنه 50 ( کابل از بغل)

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 500 پالس شفت 10 بدنه 50 ( کابل از پشت )

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 500 پالس شفت 6 بدنه 50 ( کابل از بغل)

1,550,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 500 پالس شفت 6 بدنه 50 ( کابل از پشت )

1,550,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 8192 پالس شفت 8 بدنه 50

5,614,400 تومن
قیمت / kg:

انکودر رزولیشن 5000 پالس

3,050,410 تومن
قیمت / kg:

اینکودر رزولیشن 5000 پالس

3,050,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر افزایشی 4096 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

2,305,050 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر باینری 4096 پالس

2,305,050 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 3600 پالس افزایشی شفت 10 میلیمتر خروجی HPL

2,634,170 تومن
قیمت / kg:

انکدر افزایشی 3600 پالس شفت 8 میلیمتر

2,305,050 تومن
قیمت / kg:

انکدر 3600 پالس افزایشی شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

2,305,050 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 3600 پالس افزایشی شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

2,305,050 تومن
قیمت / kg:

انکودر دوار 2500 پالس نوری شفت 6

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

انکودر افزایشی دوار 2500 پالس شفت 10

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 2500 پالس شافت 8

1,932,370 تومن
قیمت / kg:

ENCODER 2500 PULSE

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

انکدر افزایشی 2048 پالس شفت 8 میلیمتر مولتی ولت

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکدر 2048 پالس شفت قطر هشت میلیمتر خروجی HPL

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

شفت انکدر 1024 پالس

1,550,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری اینکودر 1024 پالس

1,550,010 تومن
قیمت / kg:

انکدر افزایشی 1024 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر افزایشی 1024 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HTL

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 1024 پالس قطر شافت 8 میلیمتر

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکدر 1024 پالس اپن کلکتور OCL

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر1024 پالس شفت 6 میلیمتر خروجی HPL

1,550,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 600 پالس شفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

(روتاری انکودر 600 پالس شفت 8 میلیمتر بدنه 50 (کابل از بغل

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر افزایشی 500 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر افزایشی 500 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 500 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی PP

روتاری انکودر 360 پالس شفت 6 میلیمتر بدنه 50

1,550,010 تومن
قیمت / kg:

انکدر افزایشی 360 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 360 پالس شفت 10 میلیمتر بدنه 50

1,550,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکدر 360 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,254,770 تومن
قیمت / kg:

انکدر افزایشی 100 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 100 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

1,356,410 تومن
قیمت / kg: