جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر بدنه 50 میلیمتر

در این مجموعه تمامی روتاری انکودر های نوری که قطر بدنه آن ها 50 میلیمتر میباشد قرار دارد.

روتاری انکودر چرخشی شفت دار 50 میلیمتر

تمام روتاری انکودر های این مجموعه ، شفت دار بوده و بدنه آن 50 میلیمتر میباشد.

روتاری انکودر شفت دار قطر 50 میلیمتر

این روتاری انکودر ها ساخت شرکت آتک سنسور ترکیه میباشد. این روتاری انکودر ها از نوع نوری بوده و قطر بدنه آن 50 میلیمتر میباشد. این سری از روتاری انکودر یعنی ARC S 50 در رزولیشن های 4 تا 4096 و قطر شفت 6 میلیمتر ، 8 میلیمتر ، 10 میلیمتر تولید شده است که بسیاری از این روتاری انکودر ها در فروشگاه کانون ابزار موجود میباشد.

 روتاری انکودر ARC S50

 

روتاری انکودر ARC S 50

محصولات

روتاری انکودر 10000 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 16384 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 2000 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 20000 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 2500 پالس بدنه 50 با شفت 6 میلیمتر

روتاری انکودر 360 پالس شفت 8 بدنه 50

روتاری انکودر 3600 پالس شفت 6 بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 500 پالس شفت 10 بدنه 50 ( کابل از بغل)

روتاری انکودر 500 پالس شفت 10 بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 500 پالس شفت 6 بدنه 50 ( کابل از بغل)

روتاری انکودر 500 پالس شفت 6 بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 8192 پالس شفت 8 بدنه 50

انکودر رزولیشن 5000 پالس (کابل از بغل)

اینکودر رزولیشن 5000 پالس (کابل از پشت)

انکدر افزایشی 4096 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

روتاری انکودر باینری 4096 پالس

روتاری انکودر 3600 پالس افزایشی شفت 10 میلیمتر خروجی HPL

انکدر افزایشی 3600 پالس شفت 8 میلیمتر

انکدر 3600 پالس افزایشی شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

روتاری انکودر 3600 پالس افزایشی شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکودر دوار 2500 پالس نوری شفت 6

انکودر افزایشی دوار 2500 پالس شفت 10

انکدر 2500 پالس شافت 8

ENCODER 2500 PULSE

انکدر افزایشی 2048 پالس شفت 8 میلیمتر مولتی ولت

روتاری انکدر 2048 پالس شفت قطر هشت میلیمتر خروجی HPL

شفت انکدر 1024 پالس

روتاری اینکودر 1024 پالس

روتاری انکودر آسانسور 1024 پالس شفت 8 میلیمتر

انکدر افزایشی 1024 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HTL

انکدر 1024 پالس قطر شافت 8 میلیمتر

روتاری انکدر 1024 پالس اپن کلکتور OCL

انکدر1024 پالس شفت 6 میلیمتر خروجی HPL

روتاری انکودر 600 پالس شفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

(روتاری انکودر 600 پالس شفت 8 میلیمتر بدنه 50 (کابل از بغل

انکدر افزایشی 500 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکدر افزایشی 500 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکدر 500 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی PP

روتاری انکودر 360 پالس شفت 6 میلیمتر بدنه 50

انکدر افزایشی 360 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

روتاری انکودر 360 پالس شفت 10 میلیمتر بدنه 50

روتاری انکدر 360 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکدر افزایشی 100 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL

انکدر 100 پالس شفت 8 میلیمتر خروجی HPL