سنسور زاویه RCS2100 آتک سنسور

محصولات

سنسور زاویه RCS 2100

سنسور زاویه 360 درجه با خروجی جریانی ( ساعتگرد )

سنسور زاویه 360 درجه با خروجی جریانی ( پاد ساعتگرد )

سنسور زاویه 90 درجه با خروجی جریانی ( ساعتگرد )

سنسور زاویه 90 درجه با خروجی جریانی ( پاد ساعتگرد )