جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر بدنه 37 میلیمتر

در این مجموعه تمامی روتاری انکودر های مغناطیسی که قطر بدنه آن ها 37 میلیمتر میباشد قرار دارد.

روتاری انکودر چرخشی شفت دار 37 میلیمتر

تمام روتاری انکودر های این مجموعه ، شفت دار بوده و بدنه آن 37 میلیمتر میباشد.

روتاری انکودر شفت دار قطر 37 میلیمتر

این روتاری انکودر ها ساخت شرکت آتک سنسور ترکیه میباشد. این روتاری انکودر ها از نوع مغناطیسی بوده و قطر بدنه آن 37 میلیمتر میباشد. این سری از روتاری انکودر یعنی ARS S 37 در رزولیشن های 1 تا 1024 و قطر شفت 6 میلیمتر ، 8 میلیمتر ، 10 میلیمتر تولید شده است که بسیاری از این روتاری انکودر ها در فروشگاه کانون ابزار موجود میباشد.

 روتاری انکودر ARS S37

روتاری انکودر ARS S 37

محصولات

روتاری انکودر 1000 پالس شفت 8 بدنه 37

روتاری انکودر 1000 پالس شفت دار 8 میلیمتر بدنه 37

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 10 بدنه 37

روتاری انکودر 1024 پالس شفت 8 بدنه 37

روتاری انکودر 360 پالس بدنه 37 میلیمتر با شفت 6 میلیمتر

روتاری انکودر 360 پالس شفت 8 بدنه 37

روتاری انکودر 500 پالس شفت 6 بدنه 37 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 500 پالس شفت 8 بدنه 37 ( کابل از بغل )

روتاری انکودر 500 پالس شفت 8 بدنه 37 (کابل از پشت)

روتاری انکودر 512 پالس شفت 8 بدنه 37

روتاری انکودر 500 پالس بدنه 37 میلیمتر با شفت 6 میلیمتر

روتاری انکودر 1000 پالس بدنه 37 میلیمتر با شفت 6 میلیمتر

روتاری انکودر 1024 پالس بدنه 37 میلیمتر با شفت 6 میلیمتر

روتاری انکودر 1024 پالس قطر 37 میلیمتر با شفت 6 میلیمتر

روتاری انکودر 1024 پالس بدنه 37 میلیمتر با شفت 8 میلیمتر

روتاری انکودر 1024 پالس قطر 37 میلیمتر با شفت 8 میلیمتر