جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر هالوشفت FC

محصولات

روتاری انکودر 100 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50

روتاری انکودر 100 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50

روتاری انکودر 1000 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالوشفت 12 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 58 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 12 بیت نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( خروجی SSI )

روتاری انکودر 2048 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 2048 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 2500 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 2500 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 3600 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 3600 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 500 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 500 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 5000 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 512 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

روتاری انکودر 512 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 (کابل از پشت)

روتاری انکودر 800 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50

روتاری انکودر نوری 100 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

انکدر 100 پالس هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

انکدر 100 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

روتاری انکودر نوری 100 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

روتاری انکودر نوری 360 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50

روتاری انکودر 360 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

روتاری انکودر نوری 360 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

انکدر 500 پالس هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

انکدر 500 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

انکودر هالوشفت 1000 پالس

انکدر نیمه هالو شفت 1024 پالس

روتاری انکودر نوری 1024 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50

انکدر 1024 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

هالو شفت انکدر قطر 10 رزولیشن 1024

انکدر 1024 پالس هالو شفت 14 میلیمتر بدنه 58 میلیمتر

انکدر1024 پالس نیمه هالو شفت 10 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

روتاری انکودر نوری 2048 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

روتاری انکودر نوری 2500 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

روتاری انکودر نوری 2500 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

انکدر 3600 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

انکدر 3600 پالس هالو شفت 10 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

انکدر نیمه هالو شفت 4096 پالس

روتاری انکودر نوری 4096 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50

انکدر 5000 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر