جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

روتاری انکودر هالوشفت FC

محصولات

روتاری انکودر 100 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 100 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 1000 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالوشفت 12 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

1,356,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 1024 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 58 ( کابل از پشت )

2,634,170 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 2048 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

3,050,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 2500 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

3,486,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 2500 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

3,050,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 3600 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

3,486,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 3600 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

3,486,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 500 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 500 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 5000 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

3,050,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 512 پالس نیمه هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 512 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 (کابل از پشت)

روتاری انکودر 800 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نوری 100 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50 ( کابل از پشت )

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 100 پالس هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 100 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نوری 100 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نوری 360 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر 360 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نوری 360 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 500 پالس هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 500 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

انکودر هالوشفت 1000 پالس

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

انکدر نیمه هالو شفت 1024 پالس

3,050,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نوری 1024 پالس نیمه هالوشفت 6 میلیمتر بدنه 50

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 1024 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

2,034,010 تومن
قیمت / kg:

هالو شفت انکدر قطر 10 رزولیشن 1024

2,634,170 تومن
قیمت / kg:

انکدر 1024 پالس هالو شفت 14 میلیمتر بدنه 58 میلیمتر

انکدر1024 پالس نیمه هالو شفت 10 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نوری 2048 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

2,324,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نوری 2500 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

3,486,010 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نوری 2500 پالس نیمه هالوشفت 10 میلیمتر بدنه 50

3,486,010 تومن
قیمت / kg:

انکدر 3600 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

3,050,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 3600 پالس هالو شفت 10 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

3,486,010 تومن
قیمت / kg:

انکدر نیمه هالو شفت 4096 پالس

3,050,410 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نوری 4096 پالس نیمه هالوشفت 8 میلیمتر بدنه 50

3,050,410 تومن
قیمت / kg:

انکدر 5000 پالس نیمه هالو شفت 8 میلیمتر

3,050,410 تومن
قیمت / kg: