وایر سنسور قابل برنامه ریزی

محصولات

وایر پتانسیومتر 2000 میلیمتر ( قابل برنامه ریزی )

وایر پتانسیومتر 1000 میلیمتر ( قابل برنامه ریزی )

وایر پتانسیومتر 3000 میلیمتر ( قابل برنامه ریزی )