در این صفحه انواع روتاری انکودر شفت دار ، هالوشفت و نیمه هالوشفت در پالس ها و ابعاد مختلف وجود دارد.

روتاری انکودر شفت دار 

روتاری انکودر های سری ARS S 50 و ARC S 50 روتاری انکودری با بدنه 50 میلیمتر میباشد و روتاری انکودر های سری ARS S 37 و ARC S 37 روتاری انکودری با بدنه 37 میلیمتر میباشد ، روتاری انکودر های سری ARS S 58 و ARC S 58 روتاری انکودری با بدنه 58 میلیمتر میباشد 

روتاری انکودر هالوشفت

روتاری انکودر های سری ARC H 100 و ARC H 58 و ARC H 50 به ترتیب روتاری انکودر هالوشفت با سوراخی به قطر 100 ، 58 و 50 میلیمتر میباشد. 

روتاری انکودر نیمه هالوشفت

روتاری انکودر های سری ARC B 50 و ARS B 50 روتاری انکودر نیمه هالوشفت با بدنه 50 میلیمتر میباشد و روتاری انکودر های سری ARC B 58 و ARS B 58 روتاری انکودر نیمه هالوشفت با بدنه 58 میلیمتر میباشد.

تمامی این روتاری انکودر ها در رزولیشن ، قطر سوراخ و قطر شفت های مختلف موجود میباشد.

ARS S 50 , ARC S 50 :

 روتاری انکودر با بدنه 50 میلی متر

ARS S 37 , ARC S 37 :

روتاری انکودر با بدنه 37 میلی متر

ARC H 58 : 

روتاری انکودر هالوشفت با بدنه 58 میلیمتر

ARS S 58 , ARC S 58 :

 روتاری انکودر با بدنه 58 میلی متر

ARS B 58 , ARC B 58 : 

روتاری انکودر نیمه هالوشفت با بدنه 58 میلیمتر

ARC H 100 :

 روتاری انکودر هالوشفت با بدنه 100 میلیمتر

ARS B 50 , ARC B 50 :

روتاری انکودر نیمه هالوشفت با بدنه 50 میلیمتر

ARC H 50:

 روتاری انکودر هالوشفت با بدنه 50 میلیمتر

روتاری انکودر

رکورد پیدا نشد