ترنسمیتر دما 100 میلیمتر

ترانسمیتر دما منهای بیست تا 150 درجه سانتیگراد با طول ده سانتیمتر و دنده r1/2 ساخت آتکسنسور ترکیه