فیلم معرفی این خط کش را در صفحه (خطکش اهمی LTP) مشاهده کنید.