گارانتی محصولات کانون ابزار

 

 

 

گارانتی محصولات آتک سنسور

خطکش های شرکت آتک سنسور دارای 12 ماه گارانتی می باشند که به هنگام خرید برگ گارانتی به خریدار ارائه خواهد شد. در برگه گارانتی مدت زمان گارانتی به همراه نام، تعداد و شماره سریال محصولات خریداری شده قید میشوند. همچنین این برگه گارانتی دارای مهری میباشد که نشان دهنده ضمانت محصولات توسط فروشگاه کانون ابزار در ایران میباشد.

جهت اطمینان از اصالت برگه گارانتی، خریدار می تواند با ارسال ایمیلی به آدرس ذکرشده در برگه، در خواست معرفی نماینده فروش و خدمات در ایران را داشته باشد.گارانتی محصولات در ایران انجام میشوند و به این معنی است که اگر کالایی جهت گارانتی توسط ما دریافت شود، اقدامات مورد نیاز جهت گارانتی در کشور ایران انجام خواهد شد و کالا برای گارانتی به کشور چین ارسال نمی شوند.

گارانتی محصولات کانون ابزار

 

 

 

گارانتی محصولات آتک سنسور

خطکش های شرکت آتک سنسور دارای 12 ماه گارانتی می باشند که به هنگام خرید برگ گارانتی به خریدار ارائه خواهد شد. در برگه گارانتی مدت زمان گارانتی به همراه نام، تعداد و شماره سریال محصولات خریداری شده قید میشوند. همچنین این برگه گارانتی دارای مهری میباشد که نشان دهنده ضمانت محصولات توسط فروشگاه کانون ابزار در ایران میباشد.

جهت اطمینان از اصالت برگه گارانتی، خریدار می تواند با ارسال ایمیلی به آدرس ذکرشده در برگه، در خواست معرفی نماینده فروش و خدمات در ایران را داشته باشد.گارانتی محصولات در ایران انجام میشوند و به این معنی است که اگر کالایی جهت گارانتی توسط ما دریافت شود، اقدامات مورد نیاز جهت گارانتی در کشور ایران انجام خواهد شد و کالا برای گارانتی به کشور چین ارسال نمی شوند.