فیلم معرفی این خط کش را در صفحه (خطکش اهمی LTK) مشاهده کنید.