فیلم معرفی این خط کش را در صفحه (خطکش اهمی LTC) مشاهده کنید.