فیلم معرفی و نحوه کار کردن نوار های مغناطیسی به همراه هد را در فیلم زیر مشاهده کنید.