روتاری انکودر ابسولوت 8192 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، ساعتگرد )

تومان

انکودر ابسولوت 8192 bcd
روتاری انکودر ابسولوت 8192 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، ساعتگرد )

تومان