روتاری انکودر ابسولوت 4000 پالس شفت 8 بدنه 50 ( خروجی BCD ، پاد ساعتگرد )