رینگ مغناطیسی 72 مگنت با پل 2 میلیمتر

قطر داخلی 34 میلیمتر

قطر بیرونی  45 میلیمتر

پهنای رینگ 10 میلیمتر