رینگ مغناطیسی 50 مگنت با پل 2 میلیمتر

قطر داخلی رینگ 24 میلیمتر

قطر بیرونی 31 میلیمتر

پهنای رینگ 10 میلیمتر