رینگ مغناطیسی 64 مگنت با پل 2 میلیمتر

قطر داخلی رینگ 25.05 میلیمتر

قطر بیرونی 41.2 میلیمتر

پهنای رینگ 10 میلیمتر