رینگ مغناطیسی 36 مگنت با پل 5 میلیمتر

قطر داخلی رینگ 41.6 میلیمتر

قطر بیرونی 54.7 میلیمتر

پهنای رینگ 10 میلیمتر