رینگ مغناطیسی 46 مگنت با پل 5 میلیمتر

قطر داخلی رینگ 54 میلیمتر

قطر بیرونی 72 میلیمتر

پهنای رینگ 7 میلیمتر