لول سنسور 2.5 بار

سنسور هیدرو استاتیک اندازه گیری ارتفاع مخازن مایعات