نقشه مکانیک ، برق ، هیدرولیک دستگاه تراش چک مدل SUS 63-80 و SSS 63-80