یک سوال بپرسید

انکدرهالو شفت 1024 قطر 40 خروجی HPL

انکدر 1024 پالس مناسب اسپیندل هالو شفت و دارای سوراخ 40 میلیمتر
انکدرهالو شفت  1024 پالس قطر 40