یک سوال بپرسید

انکدرهالو شفت 1024 پالس قطر 30 میلیمتر خروجی HPL

انکدر هالوشفت با قطر سوراخ 30 میلیمتر و 1024 پالس ساخت ترکیه
انکدرهالو شفت  1024 پالس قطر 30