جهت اتنخاب راحت تر روتاری انکودر ، میتوانید از فیلتر سمت چپ استفاده کنید.

فیلم معرفی و نحوه کار کرد این روتاری انکودر را در ( روتاری انکودر کنتاکت لس چیست ؟ ) مشاهده کنید.

روتاری انکودر کنتاکت لس ART

محصولات

روتاری انکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 6 mm بدنه 58 mm

5,763,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکدر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 8 mm بدنه 58 mm

5,043,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری اینکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 10mm بدنه 58mm

5,763,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 12 mm بدنه 58 mm

5,763,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 14 mm بدنه 58 mm

5,763,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 16 mm بدنه 58 mm

5,763,000 تومن
قیمت / kg:

روتاری انکودر نیمه هالوشفت 1024 پالس سوراخ 18mm بدنه 58mm

5,763,000 تومن
قیمت / kg: