یک سوال بپرسید

انکدر 500 پالس هالو شفت 8 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

روتاری انکدر هالو شفت 500 پالس با سوراخ قطر هشت میلیمتر مولتی ولت
انکدر 500 پالس هالو شافت 8