یک سوال بپرسید

انکدر 500 پالس هالو شفت 6 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

روتاری انکدر 500 پالس هالو شافت قطر شش میلیمتر مولتی ولت ساخت ترکیه
انکدر 100 پالس هالو شافت 6