یک سوال بپرسید

انکدر 3600 پالس هالو شفت 10 میلیمتر بدنه 50 میلیمتر

روتاری انکدر هالوشفت ده میلیمتر با رزولوشن 3600 پالس برند اسکن سنسور
انکدر 3600 پالس هالو شافت 10