هد های موجود در این صفحه به همراه نوار مغناطیسی B2 و یا نوار مغناطیسی B5 تبدیل به یک خط کش دیجیتال مغناطیسی میشود که طول آن میتواند از 1 سانت تا 48 متر باشد.