یک سوال بپرسید

نمایشگر آنالوگ با خروجی RS232

نمایشگر با ورودی آنالوگ و خروجی RS232 جهت اتصال به رایانه و دو رله خروجی جهت کنترل دستگاه
نمایشگر با خروجی RS232