یک سوال بپرسید

هد بورینگ

هدبورینگ یا داخل تراش ابزاری جهت ماشینکاری دقیق داخل سوراخها و ابزاری جهت ایجاد شیارهای داخلی
هدبورینگ