یک سوال بپرسید

لول سنسور 100 میلی بار

 اندازه گیری سطح آب