رفرنس خطکش دیجیتال

 پیدا کردن reference خط کش دیجیتال

همانطور که می دانید رفرنس یک نقطه فیزیکی با جای ثابت بر روی خط کش دیجیتال است . نقطه رفرنس در ارتباط با سیگنال Z است و در فیلم زیر چگونگی پیداکردن نقطه رفرنس با نمایشگر ADR10 شرح داده شده است .

 

refrence خط کش دیجیتال

کاتالوگ نمایشگر دیجیتال آتک سنسور

رفرنس خطکش دیجیتال

 

منوال نمایشگر دیجیتال ADR10

خطکش دیجیتال reference